СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

У Народној библиотеци ,,Илија М. Петровићˮ Пожаревац одржана су два акредитована семинара, 13. новембра 2019. године. Др Добрила Бегенишић из Народне Библиотеке Србије одржала је предавање под насловом „Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекамаˮ, а Јелена Бенић, виши дипломирани библиотекар Одељења селективне набавке у Народној библиотеци Србије, одржала је предавање „Читалачки клубови у библиотециˮ.


Др Добрила Бегенишић говорила је о теоретским принципима набавке библиотечке грађе и извора у библиотекама усклађене са међународним стандардима и међународном праксом, које треба применити у раду. Посебна пажња посвећена је изради документа о набавној политици као основи успешног попуњавања фонда у свакој библиотеци.
Циљ предавања био је је да се допринесе бољој профилисаности фондова у свим типовима библиотека, поштовању стандардних процедура набавке, укључивању савремених технологија у набавку а тиме и у коришћење, те боља координација између различитих типова библиотека, искључивање субјективности при набавци публикација, редовно усавршавање билиотекара у набавци, боља координација између одељења набавке и одељења за коришћење библиотечке грађе и извора.
Предавање је било фокусирано на следеће сегменте набавке грађе и извора у библиотекама: набавка и набавна политика у библиотекама, принципи набавне политике, начини набавке библиотечке грађе, донације као вид набавке – предности и недостаци, набавка према типу библиотека, важни извори информација за набавку, куповина као примарни вид набавке, набавка публикација у електронском облику и њихово коришћење, дигитализација као вид набавке, профил библиотекара у набавци.
Јелена Бенић је кроз интерактивно предавање упознала библиотекаре са појмом читалачких клубова, њиховим историјским развојем, са појмом читалачке групе, потом са читалачким клубовима у библиотеци и њиховом сврхом. Било је речи и о врстама читалачких клубова (према узрасту, полу, жанру, посебним интересима), као и о формирању и организацији.