Одељење матичних послова

Народна библиотека „Илија М. Петровић“  у Пожаревцу матична је библиотека Браничевског округа која своју делатност обавља у складу са важећим законским и подзаконским прописима.

Обављање матичних функција и мрежа матичних библиотека Републике Србије утврђује се решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције. Решење, на предлог Народне библиотеке Србије, односно Библиотеке Матице српске, доноси министар надлежан за културу, односно надлежни орган аутономне покрајине – као поверени посао Решње одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко –информационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 122/12).

Матичне функције дефинисане су чланом 22 Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 52/11). Матичне функције су поверени послови и њима у Библиотеци координира посебно одељење – Матиична служба.

Матичне функције у библиотечко-информационој делатности су:

1) учешће у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србији;

2) учешће у изградњи јединствене националне мреже библиотека;

3) учешће у изградњи јединственог националног библиографско- информационог система; 4) вођење регистара библиотека за подручје матичних библиотека и других евалуационих евиденција;

5) пружање стручне помоћи и инструкторски рад са запосленима у библиотекама;

6) надзор над стручним радом библиотека;

7) старање о сталном стручном усавршавању библиотечко- информационих стручњака;

8) праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама;

9) предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека;

10) учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека, краткорочних програма и пројеката.

На територији Браничевског округа делују 52 до сада регистроване библиотеке и библиотечке јединице:

  • 7 јавних библиотека и 1 стационирани огранак
  • 45 школских библиотека: 11 библиотека у средњим школама и 34 библиотеке у основним школама